Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ID-227814807334993 ID: 2110252719209234
top of page

ראיון ברדיו

ההכנות לראיון

• מה אופי התחנה ואופי התוכנית שבה אתה עתיד להשתתף.

• באיזו שעה משודרת התוכנית- מי קהל היעד שלה.

• האם התוכנית מוקלטת, או מועברת בשידור חי.

• האם ההקלטה תיערך באולפן, ברכב שידור או באמצעות הטלפון.

• מהם הנושאים שעליהם תתבקש להגיב.

• מי המראיין. מידת התמצאותו בנושאים, סגנונו האישי.

• האם יהיו משתתפים נוספים? מה עמדותיהם בנושאים הצפויים.

• האם ייפתחו במהלך התוכנית קווי טלפון לשאלות/ תגובות מאזינים.

הכן גיבוי בכתב לתכנים צפויים:

SOUND BITE - משפט המחץ, נקודות מרכזיות לפיתוח, נתונים, ציטוטים וכו'.

התאמן לקראת הראיון:

תרגל תשובות לשאלות צפויות באמצעות משחקי סימולציה.

בעת הראיון:

• התאם את גובה הקול ואת קצב הדיבור שלך לאלה של המראיין.

• ענה בקצרה, דבר במשפטים קצרים.

• שב במרחק קבוע מן המיקרופון. אל תחזיק בו ואל תקיש עליו.

• אל תתלהם. שמור על טון דיבור שיחתי. שלב בדבריך דוגמאות וסיפורים אישיים.

• דבר בשפה תקנית, מובנת ובגובה העיניים.

• גוון את קולך: הימנע מטון דיבור מונוטוני ומהפסקות בשטף הדיבור.

• אל תתווכח עם המראיין ואל תתקוף אותו.

• בתגובותיך לשאלות מאזינים הימנע מניסוחים בוטים ומפגיעות אישיות.

• שלב את משפט המחץ מספר פעמים בתשובותיך. הבלט אותו בקול ובהטמעה הראויה.

• הישמר מפליטות פה. שלוט שליטה מלאה על מסריך המילוליים החל מרגע כניסתך לאולפן ועד צאתך ממנו.

זכור:

המדיום הרדיופוני הוא מדיום אינטימי. אדם המדבר ברדיו כדבר אדם אל אדם, עובר את המדיום בהצלחה.

bottom of page